Vzdělávání ve výtvarném oboru začíná ročním nebo dvouletým přípravným studiem a pokračuje základním studiem I. a II. stupně. Základní studium I. stupně je rozloženo do 7 let, následuje čtyřleté základní studium II. stupně a je možné se vzdělávat také ve studiu pro dospělé.

Do 1. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 5 let, do 2. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 6 let. V 7 až 13 letech nastupují žáci rovnou do základního studia I. stupně. Žáci ve věku 14 až 17 let, kteří neabsolvovali I. stupeň, zahajují studium na II. stupni přípravným studiem II. Poté plní vzdělávací obsah I. stupně v rychlejším tempu. 

V základním studiu I. a II. stupně navštěvují žáci dva předměty, jejich výuka probíhá zpravidla sloučeně ve tříhodinových blocích. Jde o tyto předměty:

Výtvarná tvorba
Výtvarná kultura

V průběhu výuky těchto dvou předmětů se žáci mohou seznámit s různými výtvarnými a grafickými technikami (např. kresba tužkou, tuší, prašným a olejovým pastelem, malba vodovými barvami či temperou, linoryt, suchá jehla, monotyp, koláž atd.), pracovat s rozmanitým materiálem (např. hlína, drát) a poznat základy animace.